ประวัติ

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการนาม "ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร" เมื่อ 13 ธันวาคม 2559 โดยมีประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรมีภารกิจหลักในด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี พัฒนา ผลักดัน และเผยแพร่ ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

การพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยำลัย (SWU-ERP) ให้สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (SWU-Finances) รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล (SWU-HR) สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้อง และสามารถรองรับระบบงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการ การปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการพัฒนาและติดตั้งระบบ SWU-ERP ครั้งนี้ มุ่งหมายให้เกิดผลในแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

 1. สามารถดำเนินการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี รวมถึงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ทางราชการและมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติทุกประการ
 2. รองรับบัญชี 3 มิติ กองทุน แผนงาน หน่วยงานเป็นอย่างน้อย และการปิดบัญชีรายปีได้ภายใน 60 วันเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับระเบียบของทำงราชการที่เกี่ยวข้อง
 3. รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร โดยสามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี รวมถึงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได้สอดคล้องกับการแบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 4. สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักการบัญชีของทำงราชการและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 5. รองรับการทำงานร่วมหรือการเชื่อมต่อกับระบบงานภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบเป็นต้น
 6. สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ บัญชีและการเงิน รวมถึงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทำงานร่วมหรือมีรายงานสนับสนุนระบบงานภาครัฐ ได้แก่ GFMIS/BIS/Direct Payment ระบบการจัดส่งรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางได้อย่ำงถูกต้อง
 7. สามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/บริการ จากระบบ SWU-ERP โดยตรง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. มีเครื่องมือสำหรับจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดทำคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data warehouse)
 9. มีเอกสารแนวทางและขั้นตอนการทำงานของมหาวิทยำลัย ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์

 • พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 • วิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาและผลักดันเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 • เผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
 

โครงสร้างองค์กร(Organization Chart)

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

   

สำนักงานอธิการบดี
Office of The President Srinakharinwirot University

   

 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Enterprise Resource Planning
 

โครงสร้างการบริหาร(Administrative Chart)

ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

   
นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
   
 

นายกมลพัชร พลรบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกัลยา พันธุมะผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวขนิษฐา แสงอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชนิตา อุบลธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นางสาวญาดา คนสูงดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนคร บริพนธ์มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวนันทกา จีนทั่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นายเนวิน เหล่าศรีสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายภาคภูมิ แสนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 
 

ผู้บริหาร

 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
Acting Vice President for Finance and Assets
Associate Professor Dr. Wanlaya Tanechpongtamb

นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
Ms. Sutisa Leeanuntsaksiri
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
ติดต่อ 12741

ทำเนียบผู้บริหาร


 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
Acting Vice President for Finance and Assets
Associate Professor Dr. Wanlaya Tanechpongtamb

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน


 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

Vice President for Administration
Associate Professor Dr.Narongsak Laosrisin

มิถุนายน 2560 - กรกฎาคม 2563

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ

Vice President for Administration
Assistant Professor Dr.Kanda Chaipinyo

พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560

   

 

นางสาวกัลยา พันธุมะผล
Miss Kalaya Phuntumapol
kalayap@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12742
นางสาวชนิตา อุบลธรรม
Miss Chanita Uboltham
chanita@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12744
นางสาวญาดา คนสูงดี
Miss Yada Khonsungdee
yadak@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12745
           
นางสาวนันทกา จีนทั่ง
Miss nuntaka jeenthung
nuntaka@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12749
นางสาวขนิษฐา แสงอ่อน
Miss kanittha sang-on
kanitthas@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12751
นางสาวสุดากาญจน์ ติดตะ
Miss Sudakan tidta
sudakan@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12752
           
นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์
Mr. Narongsak Sawangwong
narongsak@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12748
นายนคร บริพนธ์มงคล
Mr. Nakorn Boriphonmongkol
nakornb@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12746
นายภาคภูมิ แสนทอง
Mr. Pakpoom Santhong
pakpoom@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12747
           
นายเนวิน เหล่าศรีสิน
Mr. Nevin Laosrisin
nevin@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12751
นายกมลพัชร พลรบ
Mr. Kamolpatchara Pholrob
kamolpatchara@g.swu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : 12753
   
           

 

1. แผนภูมิส่วนงาน

2. แผนภูมิงาน / ภาระหน้าที

3. แผนภูมิผู้ใช้บริการ