ข่าวสารล่าสุด

อบรมการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI 7.5 SP3
YADAK

อบรมการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI 7.5 SP3

อบรมการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI 7.5 SP3
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม (Learning Tower)

Previous Article SWU-ERP Cutover
Next Article ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนการใช้งานจริง โครงการ SWU-ERP
Print
619

Documents to download

x