บริการระบบสารสนเทศ

  บริการ ระบบ รายละเอียด
1 ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) เพื่อการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (SWU-Finances) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (SWU-HR) ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 13 ระบบงานย่อย (Module) ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี คือ การใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SAP-GUI V.750 และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม Fiori 
2 เว็บไซต์ ถาม-ตอบ ระบบ SWU-ERP เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานด้วยตัวเองได้ โดยศึกษาความรู้จากเว็บไซต์นี้
3 ระบบข้อมูลผู้ค้า (SWU-BP) เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ค้า ลูกหนี้ และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเป็นการทำงานแบบลดกระดาษ (Paperless) และทันสมัย (Realtime) โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เพื่อพัฒนางานสารบรรณของมหาวิทยาลัยไปสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ในการสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
5 ระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (SWU-ESS) เพื่อให้บุคคลกรของมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตนเอง เช่น เอกสารการลดหย่อนภาษี พิมพ์สลิปเงินเดือน ข้อมูลการจ่าย กยศ. และการแจ้งโอนเงิน เป็นต้น โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
6 ระบบเรียนรู้ออนไลน์ (SWU-SLC) เพื่อให้บุคลกรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ได้ โดยจะมีบทเรียนออนไลน์ต่างๆ และการประชุมออนไลน์ด้วยเช่นกัน
7 ระบบแจ้งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (M-Transfer) เพื่อบริการโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์ (ทั้งนี้ไม่รวมในส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนที่ได้ทำข้อตกลงไว้เท่านั้น
8 บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9 ระบบคำขอตั้งงบประมาณ เป็นเครืองมือในการจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และตอบสนองการทำงานในรูปแบบของดิจิตัลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
10 ระบบประกันสุขภาพ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำโครงการประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกโดยให้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


Srinakharinwirot University
 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand.
  +66 2 649 5000 ext 12744