หมายเหตุ : เพื่อให้ได้ไฟล์ล่าสุด ให้กด Ctrl+F5 ทุกครั้ง ก่อนการคลิกดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์ รายละเอียด วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
1 BP Recheck ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์ ปรับปรุงข้อมูล
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
ลิ้งค์เว็บไซต์
2 Template-BP.xlsx Template Excel ขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า 07/05/2019 Template-BP.xlsx
3 Vendor-BP.pdf ใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า 09/03/2019 Vendor-BP.pdf
4 Customer-BP.pdf ใบขอเพิ่มข้อมูลลูกหนี้ 09/03/2019 Customer-BP.pdf
5 Change-BP.pdf ใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมุลหลักผู้ค้า-ลูกหนี้ 28/08/2019 Change-BP.pdf
6 Policy-Add-BP.pdf แนวปฏิบัติในการขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า 11/07/2018 Policy-Add-BP.pdf
7 PolicyTime-Add-BP.pdf กำหนดระยะเวลาเริ่มใช้การขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้าแบบใหม่และปรับปรุง 23/07/2018 PolicyTime-Add-BP.pdf
8 No-SCB.pdf หนังสือยินยอมในการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าสินค้าและบริการต่างธนาคาร
(กรณีไม่ใช่ธนาคาร SCB)
18/06/2019 No-SCB.pdf

 

ไฟล์ รายละเอียด วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
1 medical_fee_erpv4.pdf ใบเบิกเงินสวัสดิการ-ค่ารักษาพยาบาล พนักงาน มศว 27/08/2019 medical_fee_erpv4.pdf

 

ไฟล์ รายละเอียด วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
1 carry-forward-rule-v1.pdf แนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 15/08/2019 carry-forward-rule-v1.pdf
2 Handbook - Cer.pdf คู่มือการการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 16/03/2020 Handbook - Cer.pdf

 

ไฟล์ รายละเอียด วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
1 Install-SAP-GUI-V2.pdf วิธีการติดตั้งโปแกรม SAP GUI และ Fiori 15/08/2019 Install-SAP-GUI-V2.pdf