Service Call

ระบบ SWU-ERP แบ่งออกเป็น 13 ระบบงานย่อย (Module) โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ดังนี้

  ระบบงานย่อย ชื่อระบบงานย่อย หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงาน
1 OM ระบบบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร 12748, 12749 นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์, นางสาวนันทกา จีนทั่ง
2 PA ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร 12748, 12749 นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์, นางสาวนันทกา จีนทั่ง
3 TM ระบบบริหารเวลา 12748, 12749 นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์, นางสาวนันทกา จีนทั่ง
4 PY ระบบงานเงินเดือน 12748, 12749 นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์, นางสาวนันทกา จีนทั่ง
5 FM ระบบงบประมาณ 12744, 12753 นางสาวชนิตา อุบลธรรม, นายกมลพัชร พลรบ
6 CO ระบบบัญชีต้นทุน 12744, 12753 นางสาวชนิตา อุบลธรรม, นายกมลพัชร พลรบ
7 GL ระบบบัญชีแยกประเภท 12744, 12753 นางสาวชนิตา อุบลธรรม, นายกมลพัชร พลรบ
8 AP ระบบบัญชีเจ้าหนี้ 12744, 12753 นางสาวชนิตา อุบลธรรม, นายกมลพัชร พลรบ
9 AR ระบบบัญชีลูกหนี้ 12744, 12753 นางสาวชนิตา อุบลธรรม, นายกมลพัชร พลรบ
10 AA ระบบบริหารสินทรัพย์ 12742, 12745 นางสาวกัลยา พันธุมะผล, นางสาวญาดา คนสูงดี
11 CM ระบบบริหารเงินสด 12744, 12753 นางสาวชนิตา อุบลธรรม, นายกมลพัชร พลรบ
12 PU ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 12742, 12745 นางสาวกัลยา พันธุมะผล, นางสาวญาดา คนสูงดี
13 IM ระบบบริหารพัสดุคงคลัง 12742, 12745 นางสาวกัลยา พันธุมะผล, นางสาวญาดา คนสูงดี
*** BP ข้อมูลผู้ค้า 12750, 12743 นายเนวิน เหล่าศรีสิน, นางสาวขนิษฐา แสงอ่อน
*** Basis team บริหารจัดการโปรแกรมและเซิร์ฟเวอร์ 12746, 12747 นายนคร บริพนธ์มงคล, นายภาคภูมิ แสนทอง