ข่าวล่าสุด

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

เว็บไซต์ระบบคำขอตั้งงบประมาณออนไลน์

ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการตอบสนองการเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Transformation?) และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าๆ โดยการใช้ระบบ Lean Management ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลดเวลา และค่าใช้จ่าย อย่างเช่นกระดาษ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี และสนับสนุนนโยบายระดับประเทศอย่างไทยแลนด์ 4.0 โดยให้มีการทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน (Centralization) ดังนั้น "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ" จึงเป็นเครืองมือในการจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และตอบสนองการทำงานในรูปแบบของดิจิตัลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี
ได้ร่วมกันพัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มให้จัดทำคำขอในระบบครั้งแรก ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ http://budget.op.swu.ac.th/

Previous Article การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android
Next Article ระบบข้อมูลผู้ค้า
Print
210 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Knowledge

RSS
123