ข่าวล่าสุด

ระบบข้อมูลผู้ค้า

ระบบข้อมูลผู้ค้า

เว็บไซต์ระบบข้อมูลผู้ค้า

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner)

สำหรับทดแทน : แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลลูกหนี้
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย)

ระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) มีวัตถุประสงค์ : เพื่อลดขั้นตอน และเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า/ข้อมูลลูกหนี้/เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบพร้อมแจ้งกลับไปยังหน่วยงาน

ลงทะเบียนอบรม
กลุ่มที่ 1 : 

สำหรับนักวิชาการการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ
เนื้อหาเกี่ยวกับ : กลุ่มผู้ค้า นิติบุคคล บุคคลธรรมดา/อ.พิเศษ ที่ไม่ใช่บุคลากร มศว
วันที่  23 กรกรฏาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ลงทะเบียนอบรม ตามลิ้งค์ : ปิดรับลงทะเบียน

กลุ่มที่ 2 :
สำหรับนักวิชาการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ : กลุ่มผู้ค้า นิสิตทุกประเภท
วันที่  23 กรกรฏาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียนอบรม ตามลิ้งค์ : ปิดรับลงทะเบียน

*** ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00น. ***

ลิ้งค์เข้าระบบอบรมออนไลน์ : http://slc.op.swu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน : "คลิกที่นี่"

ลิ้งค์เข้า : ระบบข้อมูลผู้ค้า (BP)

Previous Article ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
Print
1296 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.

Knowledge

RSS
123