ข่าวล่าสุด

รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562

รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยได้สรุปผลการอบรมตามเอกสารแนบท้ายนี้

Previous Article เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel
Next Article ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
Print
847 Rate this article:
4.0

Documents to download

Please login or register to post comments.

Knowledge

RSS
123