ข่าวล่าสุด

ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์ Read more

ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์

BP Online เป็นเว็บเพจตรวจสอบข้อมูลผู้ขายที่มีการส่งเอกสาร / หลักฐาน เพื่อการยืนยันข้อมูลผู้ขายได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ส่วนงานต่างๆ สามารถนำรหัสผู้ค้าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลผู้ค้ามีหลายประเภท เช่น ข้อมูลผู้ค้านิติบุคคล ข้อมูลผู้ค้าบุคคลธรรมดา และข้อมูลผู้ค้านิสิต 

ตรวจสอบความเร็วเครือข่าย Read more

ตรวจสอบความเร็วเครือข่าย

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) สามารถตรวจสอบ / ทดสอบ ความเร็วระบบเครือข่ายภายใน (LAN) อาคาร 9 ได้จากเว็บไซท์ http://speedtest.op.swu.ac.th

เพื่อเป็นเครื่องมือในการทดสอบระบบเครือข่ายภายในอาคารและความเร็วเครือข่ายของท่านเป็นอย่างไร

รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562 Read more

รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562

ระบบ SWU-ERP มีระบบงานย่อย 13 ระบบงาน ซึ่งมีระบบงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ได้ดาเนินการเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และเกิดทักษะในการใช้งานระบบ SWU-ERP  ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยได้สรุปผลการอบรมตามเอกสารแนบท้ายนี้

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel Read more

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013" เพื่อให้ผู้บฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

RSS
12345

Knowledge

RSS
123