ข่าวล่าสุด

ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน
ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน

ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน

ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
หัวข้อ "ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)"

ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อบรมการใช้งาน "ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" สำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลส่วนงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2563 : 9.00 - 12.00 น.

ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม
ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม

ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม

ตามที่ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำโครงการ "ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุกลุ่ม" 
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกและให้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ระบบข้อมูลผู้ค้า
ระบบข้อมูลผู้ค้า

ระบบข้อมูลผู้ค้า

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) เพื่อทดแทนเอกสารแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขออนุมัติลูกหนี้

RSS
123456

บริการ