ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว Read more

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีโอกาสฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาและมีประสบการณ์ทำงานในอนาคต

 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN  

>> http://bit.ly/2Voz9TI 

Download คู่มือการอบรม
>> SARABAN_User_Training - V3.pdf

Link สมัครเข้าร่วมอบรม

>> สำหรับผู้บริหาร >> http://bit.ly/2Wj8W5D

>> สำหรับผอ.ส่วน/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย ภายในสำนักงานอธิการบดี >> http://bit.ly/2DJ6Jt4

>> สำหรับผู้ปฏิบัติงาน >> http://bit.ly/2VEtyYJ

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี Read more

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี

การศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้านระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารพัสดุ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมกับเข้าร่วมชมห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 9b ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปิดระบบ SWU-ERP ชั่วคราว Read more

ปิดระบบ SWU-ERP ชั่วคราว

เนื่องจากส่วนพัฒนากายภาพ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตามเเอกสารแนบ 
ดังนั้น ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (ERP) จึงจำเป็นต้องปิดระบบ SWU-ERP ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 16.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอบคุณค่ะ

ประชุมการนำเสนอการออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน (Business Blueprint) Read more

ประชุมการนำเสนอการออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน (Business Blueprint)

ประชุมการนำเสนอการออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน (Business Blueprint) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ชั้น 2)

อัลบั้มรูป...

RSS
12345

Knowledge

RSS
123