Search
× Search

ประวัติการพัฒนา

image

Kick off

29 มิถุนายน 2560 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

  • 2560
  • 2561
  • 2562
  • 2563
  • 2564
3 สิงหาคม 2560 จัดเตรียมห้องเซิร์ฟเวอร์และระบบไฟฟ้า ณ อาคาร 16
9 สิงหาคม 2560 ติดตั้งฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ ระบบ SWU-ERP ณ อาคาร 16
29 มิถุนายน 2560 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
25 มกราคม 2561 ติดตั้งลิขสิทธิ์โปรแกรม PRTG
2 เมษายน 2561 เปิดใช้งานระบบ SWU-ERP (Go-live)
25 เมษายน 2561 ปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ อาคาร 9
12 พฤษภาคม 2561 ย้ายเซิร์ฟเวอร์ระบบ SWU-ERP มาอาคาร 9
19 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงเครือข่ายภายใน เช่น Switch, สาย UTP ณ อาคาร 9
8 มีนาคม 2562 ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage 3PAR) และเซิร์ฟเวอร์ (VMware Server)
11 พฤษภาคม 2563 ติดตั้งลิขสิทธิ์โปรแกรม Team Viewer
14 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10K จำนวน 2 ตัว
14 กุมภาพันธ์ 2564 ปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทั้งหมด
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ขยายเพิ่มระยะเวลาลิขสิทธิ์ (License) ระบบ SWU-ERP จำนวน 3 ปี
image

Go-live

2 เมษายน 2561 เปิดใช้งานระบบ SWU-ERP (Go-live)

image

Storage & VMware

8 มีนาคม 2562  เพิ่มเติม Storage และ VMware server

image

UPS

14 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติม UPS ขนาด 10K จำนวน 2 ตัว


ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top