ข่าวล่าสุด

ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน Read more

ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน

ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการชั่วคราว ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา Read more

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
หัวข้อ "ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)"

RSS
123456789

Knowledge

RSS
123

รายงานสถานการณ์โควิด-19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริการระบบสารสนเทศ