ข่าวล่าสุด

ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม Read more

ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม

ตามที่ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำโครงการ "ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุกลุ่ม" 
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกและให้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ระบบข้อมูลผู้ค้า Read more

ระบบข้อมูลผู้ค้า

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) เพื่อทดแทนเอกสารแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขออนุมัติลูกหนี้

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ Read more

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี
ได้ร่วมกันพัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มให้จัดทำคำขอในระบบครั้งแรก ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ http://budget.op.swu.ac.th/

เว็บไซต์ระบบทดสอบ : https://k2devapp.swu.ac.th/Runtime/Form/FRM__4000__Home/

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android Read more

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android
โดยสามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้งและวิดีโอคลิปการใช้งานตามลิ้งค์นี้ http://tiny.cc/q9mlmz

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์ Read more

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์  ทั้งนี้ไม่รวมในส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนที่ได้ทำข้อตกลงไว้เท่านั้น

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซท์ https://mtransfer.swu.ac.th/

RSS
12345

Knowledge

RSS
123