ข่าวล่าสุด

รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562 Read more

รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562

ระบบ SWU-ERP มีระบบงานย่อย 13 ระบบงาน ซึ่งมีระบบงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ได้ดาเนินการเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และเกิดทักษะในการใช้งานระบบ SWU-ERP  ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยได้สรุปผลการอบรมตามเอกสารแนบท้ายนี้

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel Read more

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013" เพื่อให้ผู้บฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว Read more

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีโอกาสฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาและมีประสบการณ์ทำงานในอนาคต

 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN  

>> http://bit.ly/2Voz9TI 

Download คู่มือการอบรม
>> SARABAN_User_Training - V3.pdf

Link สมัครเข้าร่วมอบรม

>> สำหรับผู้บริหาร >> http://bit.ly/2Wj8W5D

>> สำหรับผอ.ส่วน/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย ภายในสำนักงานอธิการบดี >> http://bit.ly/2DJ6Jt4

>> สำหรับผู้ปฏิบัติงาน >> http://bit.ly/2VEtyYJ

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี Read more

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี

การศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้านระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารพัสดุ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมกับเข้าร่วมชมห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 9b ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

RSS
123

Knowledge

RSS
123


รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย