Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ - สมรรถนะด้านไอทีปี 2566

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ - สมรรถนะด้านไอทีปี 2566

Author: Nakorn Boriphon/Thursday, February 16, 2023/Categories: ข่าวและประกาศ, อบรม

อบรมสมรรถนะไอที สำนักงานอธิการบดี ปี 2566 - การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องเรียน 1706 ชั้น 17 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

Print

Number of views (173)/Comments (0)

Documents to download


ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top