Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel
อบรม

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel

เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม Microsoft Excel
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013" เพื่อให้ผู้บฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความประสงค์ขอเชิญ "นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์" ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

เนื่องด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีโอกาสฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาและมีประสบการณ์ทำงานในอนาคต

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-SARABAN
Download คู่มือการอบรม >> http://bit.ly/2WeqCzc

Link สมัครเข้าร่วมอบรม >> สำหรับผู้บริหาร >> http://bit.ly/2Wj8W5D

สำหรับผอ.ส่วน/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย ภายในสำนักงานอธิการบดี >> http://bit.ly/2DJ6Jt4

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน >> http://bit.ly/2VEtyYJ

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี

บุคคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) สำนักงานอธิการบดี

การศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้านระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารพัสดุ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมกับเข้าร่วมชมห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 9b ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปิดระบบ SWU-ERP ชั่วคราว

ปิดระบบ SWU-ERP ชั่วคราว

เนื่องจากส่วนพัฒนากายภาพ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตามเเอกสารแนบ 
ดังนั้น ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (ERP) จึงจำเป็นต้องปิดระบบ SWU-ERP ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 16.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.

RSS
123456789

ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top