Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ประมวลภาพ : กิจกรรมถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

ประมวลภาพ : กิจกรรมถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

กิจกรรมถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-ERP กลุ่มผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-ERP กลุ่มผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWU-ERP วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30น.
กลุ่มกลุ่มผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

RSS
135678910Last

ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top