Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี หัวข้อ "ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)"
โดยมีประธานในพิธี ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และคณะต้อนรับจากส่วนการคลังและฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 

ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (The Royal Decorations)
อบรม

ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (The Royal Decorations)

ฝ่ายบริหารข้อมูลและส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันพัฒนา "ระบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" เพื่อบันทึกขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทำงานแบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าระบบได้ที่เว็บไซท์ https://ess.swu.ac.th

ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม SWU-Health care
อบรม

ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม SWU-Health care

ส่วนทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ได้ร่วมกันพัฒนาระบบประกันสุขภาพกลุ่ม (SWU-Health Care) และเปิดแนะนำการใช้งานระบบประกันสุขภาพกลุ่มแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคลของแต่ละส่วนงาน มศว
โดยดำเนินการดังนี้

1. แนะนำการใช้ระบบในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00น.
2. เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
 

ระบบข้อมูลผู้ค้า
อบรม

ระบบข้อมูลผู้ค้า

ระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner)
สำหรับทดแทน : แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลลูกหนี้
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย)
ระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) มีวัตถุประสงค์ : เพื่อลดขั้นตอน และเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า/ข้อมูลลูกหนี้/เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบพร้อมแจ้งกลับไปยังหน่วยงาน

ลงทะเบียนอบรม
กลุ่มที่ 1 : 
สำหรับนักวิชาการการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ
เนื้อหาเกี่ยวกับ : กลุ่มผู้ค้า นิติบุคคล บุคคลธรรมดา/อ.พิเศษ ที่ไม่ใช่บุคลากร มศว
วันที่  23 กรกรฏาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ลงทะเบียนอบรม ตามลิ้งค์ : ปิดรับลงทะเบียน

กลุ่มที่ 2 :
สำหรับนักวิชาการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ : กลุ่มผู้ค้า นิสิตทุกประเภท
วันที่  23 กรกรฏาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียนอบรม ตามลิ้งค์ : ปิดรับลงทะเบียน

*** ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00น. ***

ลิ้งค์เข้าระบบอบรมออนไลน์ : http://slc.op.swu.ac.th/
คู่มือการใช้งาน : https://drive.google.com/drive/folders/1cCoUP75VAesHt3CEI6PoPk-i3Iz8Z1uY
ลิ้งค์เข้า : ระบบข้อมูลผู้ค้า (BP) : https://k2qasapp.swu.ac.th/Runtime/Runtime/Form/FRM__BP__1000__Main__Page/

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
อบรม

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการตอบสนองการเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Transformation?) และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าๆ โดยการใช้ระบบ Lean Management ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลดเวลา และค่าใช้จ่าย อย่างเช่นกระดาษ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี และสนับสนุนนโยบายระดับประเทศอย่างไทยแลนด์ 4.0 โดยให้มีการทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน (Centralization) ดังนั้น "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ" จึงเป็นเครืองมือในการจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และตอบสนองการทำงานในรูปแบบของดิจิตัลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี
ได้ร่วมกันพัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มให้จัดทำคำขอในระบบครั้งแรก ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ http://budget.op.swu.ac.th/
เว็บไซต์ระบบทดสอบ : https://k2devapp.swu.ac.th/Runtime/Form/FRM__4000__Home/

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

เพื่อให้ผู้งานระบบสามารถอนุมัติงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ได้
โดยสามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้งและวิดีโอคลิปการใช้งานตามลิ้งค์นี้ http://tiny.cc/q9mlmz

RSS
123456789

ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top