Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ความแตกต่างของการทดสอบในขั้นตอนพัฒนาและทดสอบระบบ

ความแตกต่างของการทดสอบในขั้นตอนพัฒนาและทดสอบระบบ

ขั้นตอนการทดสอบระบบจะถูกแบ่งออกเป้น 3 ขั้นตอน คือ UT (Unit Test), SIT (System Integration Test) และ UAT(User Acceptance Test) ซึ่งแต่ละขึ้นตอนก็มี วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

5 ขั้นตอนของการทำงานโครงการ SWU-ERP

5 ขั้นตอนของการทำงานโครงการ SWU-ERP

การปรับเปลี่ยนเป็นระบบ SWU-ERP ต้องมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานอย่างเป็นทางการ และเพื่อให้ข้อมุลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด โดยมี 5 ขึ้นตอนดังนี้

1. วางแผนและเตรียมความพร้อม (Project Preparation)
2. ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ (Business Blueprint)
3. พัฒนาและทดสอบระบบงาน (Realization)
4. เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน (Final Preparation)
5. เริ่มใช้งานจริงและการสนับสนุน  (Go-Live & Support)

SWU-ERP คืออะไร

SWU-ERP คืออะไร

วัตถุประสงค์ของ ระบบ SWU-ERP เพื่อการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ให้สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (SWU-Finances) รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล (SWU-HR) สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้อง และสามารถรองรับระบบงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงการใช้งานระบบ SWU-ERP ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเช่นกัน

RSS
123456789

ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top