Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ประชุมการนำเสนอการออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน (Business Blueprint)

ประชุมการนำเสนอการออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน (Business Blueprint)

ประชุมการนำเสนอการออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน (Business Blueprint)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ชั้น 2)

ประชุมการนำเสนอระบบตัวอย่าง (Prototype Demonstration Document)

ประชุมการนำเสนอระบบตัวอย่าง (Prototype Demonstration Document)

ประชุมการนำเสนอระบบตัวอย่าง (Prototype Demonstration Document)
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทำความรู้จักกับ 13 ระบบงานย่อยใน SWU-ERP

ทำความรู้จักกับ 13 ระบบงานย่อยใน SWU-ERP

ระบบ SWU-ERP ประกอบด้วย 13 ระบบงานย่อย (Modules)  ดังนี้ (1) ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger), (2) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable), (3) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable), (4) ระบบบริหารสินทรัพย์ (Asset Accounting), (5) ระบบบริหารเงินสด (Cash Management), (6) ระบบบัญชีต้นทุน (Controlling), (7) ระบบงานงบประมาณ (Fund Management), (8) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Fund Management), (9) ระบบบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management), (10) ระบบบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management), (11) ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร (Personnel Administration), (12) ระบบงานบริหารเวลา (Time Management) และ (13) ระบบงานเงินเดือน (Payroll Management)

มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0

มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมงานพร้อมบรรยายถึงโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

RSS
123456789

ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top